גיליון 6021 עמוד 1 מתאריך 16/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בחשוון התש״ע    6021    16 בנובמבר 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 556

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 609