גיליון 6022 עמוד 1 מתאריך 16/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בחשוון התש״ע    6022    16 בנובמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת. 636

מינוי שופט לכהונה בפועל בבית משפט........................... 636

מינוי רשמים לפי חוק ההוצאה לפועל.............................. 636

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................ 636

מינוי שופטי נוער........................................................................ 636

מינוי רשמים בבית משפט....................................................... 638

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה....................... 638

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 639

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול...... 639

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 640

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................ 643

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 644

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 645

הודעות מאת הציבור................................................................ 645

תיקון טעות