גיליון 6022 עמוד 2 מתאריך 16/11/2009הודעה על מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת

לפי חוק הכנסת, התשנ״ד-1994 בהתאם לסעיף 20(א) לחוק הכנסת, התשנ׳׳ד-1994י, אני מודיעה כי הוועדה הציבורית לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת המליצה לפני יושב ראש הכנסת על ארבעה מועמדים למשרה האמורה, כמפורט להלן לפי סדר א׳׳ב של שם המשפחה:

עו״ד דרור ארד-אילון עו׳׳ד איל ינון עו׳׳ד תומר מוסקוביץ עו׳׳ד סיגל קוגוט

י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע )1 בנובמבר 2009( (חמ 3-3093(

טובה שטרסברג-כהן

שופטת בית המשפט העליון (בדימוס)

יושבת ראש הוועדה הציבורית

י ס״ח התשנ׳׳ד, עמ' 140; התשס״א, עמ' 50; י״פ התשס׳׳ט, עמ' 5443.

מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 0י(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את חגי ברנר, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע (י בנובמבר 2009) עד יום כ׳׳ז בחשוון התשע׳׳ד (31 באוקטובר 2013).

ט' בחשוון התש׳׳ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳967-rי', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט שלום רויטל באום, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז חיפה, החל ביום כ׳׳א בחשוון התש׳׳ע (8 בנובמבר 2009). י׳׳ח בחשוון התש׳׳ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשמת

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-967י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית המשפט שלום סיגלית גץ-אופיר, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז חיפה, החל ביום י״ד בחשוון התש״ע (1 בנובמבר 2009). ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשס״ט, עמ' 42.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-995י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט שלום המפורטים להלן לדון בבית משפט לענייני משפחה:

רות אטדגי-פריאנטה אסתר ז'יטניצקי (רקובר) אריה נאמן מירה דהן נפתלי שילה ארנון קימלמן שלי אייזנברג אבישי רובס יפעת מישורי

החל ביום ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009).

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2666)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס״ח התשנ״ה, עמ' 393.

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על עופר גרוסקופף, שופט של בית המשפט המחוזי מרכז, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה. ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.


1 ס״ח התשנ״ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009 636