גיליון 6022 עמוד 3 מתאריך 16/11/2009מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט שלום המפורטים להלן לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה: נעם שילו שרון הלוי

רות אטדגי-פריאנטה.

ט' בחשוון התש"ע )27 באוקטובר 2009( (חמ 3-686(

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז דרום ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער: אלון רום עירית קוייפמן אורית בת-אל חדד שרה חביב אבישי זבולון נגה שמואלי מאייר אריאל ברגנר

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער:

(1) רפאל כרמל משה הכהן יגאל מרזל תמר בזק רפפורט

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה;

(2) השופט דוד מינץ, עד יום י' בחשוון התשע״ד (14 באוקטובר 2013).

ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

מינוי שופט נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט אברהם אליקים, שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה.

ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער:

(1)    כמאל סעב חני הורוביץ רון סוקול מנחם רניאל

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה;

(2)    רבקה פוקס, עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר

2013).

י״ח בחשוון התש״ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשל״א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז חיפה ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער: 1
637 ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009

1