גיליון 6022 עמוד 5 מתאריך 16/11/2009מינוי מפקח

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את נחמן ליס, ת׳׳ז 050317262, עובד הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקח לגבי העבירות על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס׳׳ד-32004, וזאת לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

א' בחשוון התש׳׳ע (19 באוקטובר 2009) (חמ 3-1923)

יעקב נאמן

שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 128.

3    ק׳׳ת התשס׳׳ד, עמ' 323.

מינוי מפקח

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את עורכת דין לימור שמרלינג מגזניק, ת׳׳ז XXXXXX259, עובדת הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקחת לגבי העבירות על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס׳׳ד-32004, וזאת לאחר שעברה הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

א' בחשוון התש׳׳ע (19 באוקטובר 2009) (חמ 3-1923)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 128.

3    ק׳׳ת התשס״ד, עמ' 323.

מינוי מפקח

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את פנחס כהן, ת׳׳ז 059828731, עובד הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקח לגבי העבירות על הוראות חוק הגנת

הפרטיות, התשמ”א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס׳׳ד-32004, וזאת לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם. א' בחשוון התש׳׳ע (19 באוקטובר 2009) (חמ 3-1923)

יעקב נאמן

שר המשפטים

2    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 128.

3    ק׳׳ת התשס״ד, עמ' 323.

מינוי מפקח

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את עורך הדין עזמי טנוס, ת׳׳ז XXXXXX628, עובד הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, למפקח לגבי העבירות על הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-21981, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס׳׳ד-32004, וזאת לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם. א' בחשוון התש׳׳ע (19 באוקטובר 2009) (חמ 3-1923)

יעקב נאמן

שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ס״ח התשמ׳׳א, עמ' 128.

3    ק׳׳ת התשס״ד, עמ' 323.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט”ו-1955 י, ובהסכמת שר המשפטים, אני ממנה את הרב ישראל יפרח, אב בית הדין הרבני האזורי בירושלים, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין האזורי, לתקופה של שישה חודשים, מיום כ׳׳ג בחשוון התש׳׳ע (10 בנובמבר 2009) עד יום כ׳׳ג באייר התש׳׳ע (7 במאי 2010). ט׳׳ז בחשוון התש׳׳ע (3 בנובמבר 2009) (חמ 3-403)

שלמה משה עמאר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.


639 ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009