גיליון 6022 עמוד 6 מתאריך 16/11/2009הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 י, ובהתאם לתכנית מס' נס/ 1/1 )להלן -התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, התשל׳׳ג, עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5402, התשס׳׳ה, עמ' 2853, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3637, ח׳׳ח 419.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית נס ציונה,

וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ׳׳ז בתשרי התש׳׳ע (15 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה נס ציונה

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 י, ובהתאם לתכנית מס' נס/ 1/1 (להלן -התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, התשל׳׳ג, עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5952, התשס׳׳ט, עמ' 3851, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3637, ח׳׳ח 769 לשעבר 616.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית נס ציונה,

וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ׳ז בתשרי התש׳ע (15 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

יוסי שבו

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה נס ציונה

1    ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2    ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-21965, ובהתאם לתכנית נת/21/348/ה/2, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4118, התשנ׳ג, עמ' 3171, ובהתאם לתכנית נת/26/348, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2178, התשל׳ו, עמ' 797, ובהתאם לתכנית נת/7/400, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ׳ב, עמ' 2707 (להלן

-    התכניות), מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5343, התשס׳ה, עמ' 423, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 8237, ח׳׳ח 11, 12, 14, 51, 54, 58, 62; מגרש בשלמות בתכנית הפקעה 30, מגרש שייעודו דרך, בשטח של כ-6,700 מ׳׳ר, המסומן בתכנית הפקעה מס' 129 בצבע אדום.

גוש 8237, ח׳׳ח 11, 14, 54, מגרש בשלמות בתכנית הפקעה:

31; מגרש שייעודו שטח לבנייני ציבור, בשטח של כ-3,850 מ׳׳ר, המסומן בתכנית הפקעה מס' 129 בצבע חום.

העתקי תשריטי התכנית מופקדים במשרדי אגף הנכסים בעיריית נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ז' בחשוון התש׳ע (25 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

מרים פיירברג

יושבת ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה נתניה

1    ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2    ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-21965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/מק/95/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5056, התשס׳ב, עמ' 1547, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 11943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5102, התשס׳ב, עמ' 5644, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009 640

1

   ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2

   ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.