גיליון 6022 עמוד 7 מתאריך 16/11/2009תוספת תוספת

גוש 3929, ח׳׳ח 31.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. כ׳׳ה בתשרי התש׳׳ע (13 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' רצ/מק/85/6/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5348, התשס׳׳ה, עמ' 749, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1 21943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5381, התשס׳׳ה, עמ' 2069, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3930, עמ' 62.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. א' בחשוון התש׳׳ע (19 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה ראשון לציון

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' רצ/6/1/ב (להלן

-    התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3914, התשנ׳׳א, עמ' 3540, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3956, התשנ׳׳ב, עמ' 1246, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

גוש 3930, ח׳׳ח 102, 103.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. כ׳ד בתשרי התש׳ע (12 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' רצ/23/1 (להלן

-    התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3075, התשמ׳ד, עמ' 2890, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5972, התשס׳ט, עמ' 4633, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7281, חלקה 154 בשלמות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ׳ד בתשרי התש׳ע (12 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

דב צור

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה ראשון לציון

1    ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2    ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית רח/800/א/1/26 (להלן -התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5629, התשס׳ז, עמ' 1630, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5939, התשס׳ט, עמ' 3260, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

641 ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009

1

   ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2

   ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.