גיליון 6022 עמוד 8 מתאריך 16/11/2009תוספת תוספת

גוש 3703, ח׳׳ח 38.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. כ׳׳ה בתשרי התש׳׳ע (13 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

רחמים מלול

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' לה/160 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1843, התשל׳׳ב, עמ' 2225, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1 21943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5840, התשס׳׳ח, עמ' 4386, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמלה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 4348, ח׳׳ח 146, 151, בשטח של 115 מ׳׳ר (מדידה גרפית) לדרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית רמלה,

וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב' בחשוון התש׳ע (20 באוקטובר 2009) (חמ 3-4)

יואל לביא

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה רמלה

1    ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2    ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' גז/במ/203 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4062, התשנ׳ג, עמ' 536, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן

-    הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5985, התשס׳ט, עמ' 5232, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה לתכנון ולבניה גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

גוש 4668, ח׳׳ח 118 לשעבר ח׳׳ח 2, חלקה ארעית 178ג, שטח החלקה להפקעה: 0.900 דונם; ייעוד החלקה להפקעה: מבנה ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ב' בסיוון התשס׳ט (25 במאי 2009) (חמ 3-4)

פטר וייס

יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' זמ/1/534 (להלן

-    התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3748, התש׳ן, עמ' 2086, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5051, התשס׳ב, עמ' 1341, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 4585, חלקה 128.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

א' באב התשס׳ט (22 ביולי 2009) (חמ 3-4)

אדם טל

יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבניה זמורה

1    ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2    ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳ה-1965 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מיתאר מס' 1/134/03/3 (להלן

-    התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5218, התשס׳ג, עמ' 3913, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5984, התשס׳ט, עמ' 5176, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

1    ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2    ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

ילקוט הפרסומים 6022, כ״ט בחשוון התש״ע, 16.11.2009 642

1

   ס׳ח התשכ׳ה, עמ' 307.

2

   ע׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.