גיליון 6023 עמוד 1 מתאריך 18/11/2009בנובמבר 2009


רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בכסלו התש״ע    6023    18

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי לפי חוק מבקר המדינה..........................

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין־לאומי    ............................................

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן....................................

מינוי ממלא מקום בוועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה, התשנ׳׳ו-1996 ...............................

עמוד

. . . . 652 . . . . 652 . . . . 652 . . . . 652