גיליון 6024 עמוד 1 מתאריך 23/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בכסלו התש״ע    6024    23 בנובמבר 2009

עמוד

הודעה על מינוי שופטים........................................................ 654

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה למוסדות ציבור העוסקים בחינוך

סביבתי................................................................................... 655

תיקון מבחנים למתן תמיכה של משרד החינוך

התרבות והספורט במוסדות ציבור............................ 660

עמוד

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים שהוגשו לרישום עד 30.9.2009.................... 661

ביטול הסכם קיבוצי........................................................... 664

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.9.2009. 664

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................ 666

הודעות מאת הציבור.................................................................. 666

דוחות שבועיים של בנק ישראל............................................. 676