גיליון 6024 עמוד 3 מתאריך 23/11/2009מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה למוסדות ציבור העוסקים בחינוך סביבתי

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה (להלן - המשרד) למוסדות ציבור העוסקים בחינוך סביבתי:

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה;

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתיינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה על פי עקרונות של סבירות ושוויון;

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבות העניין הרלוונטיות, תוך יישום שוויוני, אחיד, מקצועי וענייני של המבחנים;

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

2.    הגדרות במבחנים אלה -

”נושא סביבתי” - נושא שעניינו שמירה על הסביבה בהקשר של אחד או יותר מנושאים אלה: איכות אוויר, מפגעי אסבסט, טבע ומגוון ביולוגי, חומרים מסוכנים, ים וחופים, לחימה במזיקים, מיחזור, מים ונחלים, סביבה חקלאית, סביבה עירונית, פיתוח בר-קיימא (בכלל זה, בין השאר, תחבורה, בניה ירוקה, כלכלה סביבתית), פסולת מוצקה, קרינה, קרקעות מזוהמות, רעש, שטחים פתוחים, שפכים; ”חינוך סביבתי” - חינוך לנושא סביבתי; ”מוסד ציבור” - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק;

”מרכז לחינוך סביבתי” - מסגרת המקיימת פעילות קבועה שעניינה חינוך סביבתי; ”שעה אקדמית” - שעה בת 45 דקות.

3.    מטרות התמיכה

מטרות התמיכה לפתח בציבור הרחב מודעות ואחריות בנושאים סביבתיים באמצעות מגוון של פעולות חינוך והסברה, וכן יצירת תשתית לפעולות אלה.

4.    תנאי סף למתן תמיכה

מוסד ציבור הזכאי לתמיכה הוא זה העומד בתנאים אלה:

(1) הוא אינו מוסד חינוך שבו ניתן חינוך לתלמידים עד גיל 18 (כגון: בית ספר), או מוסד להשכלה גבוהה ואינו מוכר כתנועת נוער או כארגון נוער;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. 2 י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב, עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

(2)    סוג הפעילות שבעבורה מבוקשת תמיכה לפי מבחנים אלה אינה מתוקצבת בדרך אחרת מתקציב המדינה;

(3)    הפעילות שבעבורה מבוקשת תמיכה אינה חלק מתכנית לימודים פורמלית או מלימודים פורמליים;

(4)    הפעילות נגישה לבעלי מוגבלויות, למעט פעילות אשר מפאת אופיה לא ניתן להנגישה (כגון: סיור רגלי בשטח);

(5)    מוסד הציבור הגיש בקשה מלאה, מפורטת ובמועד, בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי המשרד, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים ובהתאם לנוהל;

(6)    מוסד הציבור הגיש למשרד תכנית מפורטת (להלן -התכנית) של הפעילות נשוא בקשת התמיכה בהתאם לסעיף 6 במבחנים אלה;

(7)    מוסד הציבור הסכים בכתב כי למשרד להגנת הסביבה תהיה זכות לעשות כל שימוש המקדם את מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה בכל תוצרי הפעילות הנתמכת בלא תמורה, תוך אזכור שם המוסד;

(8)    מוסד הציבור פעל באופן ממשי בתחום שבעבורו הוא מבקש תמיכה במשך שנתיים לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה; עיסוק בחינוך בנושא סביבתי או באחד או יותר מהתחומים: גאוגרפיה, מדעים, לימודי ארץ ישראל ייחשב כעמידה בתנאי זה;

(9)    במקרה של בקשה ראשונה של מוסד ציבור לקבלת תמיכה - עלות פעילותו של מוסד הציבור בתחומי הפעילות הנתמכים לפי מבחנים אלה בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה לא פחת ממחצית עלות הפעילות שבעבורה הוא מבקש תמיכה.

5. סוגי הפעילות והנושאים הנתמכים

(א)    פעילויות שמטרתן פיתוח תכניות לימודים והעשרה ואמצעי יישום והטמעה וכן פיתוח מרכזי למידה (50% מכלל תקציב התמיכה), כמפורט להלן:

(1)    פיתוח תכניות לימודים, תכניות העשרה ואמצעים ליישומן והטמעתן בקהלי יעד שונים לרבות נוער, קשישים, עולים, מגזרי מיעוטים,

מגזר חרדי וכיוצא בכך; אמצעי היישום יכול שיהיו ויזואליים, מוחשיים, דיגיטליים או אחרים והכל בתחום הנושאים הסביבתיים;

(2)    פיתוח מרכזי למידה בנושאים סביבתיים לרבות מוזאונים ומרכזים לחינוך סביבתי, ולמעט פיתוח מרכזים לחינוך סביבתי שבעבור פיתוחם מקבל המוסד תמיכה ממקור ממשלתי כלשהו.

(ב)    פעילויות שמטרתן העשרה, הכשרה והעלאת מודעות לנושאי סביבה (50% מכלל תקציב התמיכה), כמפורט להלן:

(1) אירוע רב-משתתפים -

(א) פעילות מסוג אירוע רב-משתתפים היא פעילות שמתקיימים בה כל התנאים האלה:

(1)    משתתפים בפעילות 500 איש לפחות;

(2)    הפעילות נערכת במקום ציבורי ופתוחה לקהל הרחב בלא תשלום;

(3)    הנושא המרכזי שבו הפעילות עוסקת הוא נושא סביבתי;

655 ילקוט הפרסומים 6024, ו' בכסלו התש׳׳ע, 23.11.2009