גיליון 6025 עמוד 1 מתאריך 26/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בכסלו התש״ע    6025    26 בנובמבר 2009

עמוד

מינוי יושבי ראש מותב בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים, ולפי חוק בתי דין מינהליים... 678 מינוי יושבי ראש מותב בוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים ולפי חוק בתי דין מינהליים....... 678

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור לפי חוק אנשי צבא

דרום לבנון ומשפחותיהם.............................................. 678

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 678

הסמכה לפי חוק מעונות יום שיקומיים............................ 679

ביטול מינוי חברי ועדות אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 679

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית.......................................... 682

מינוי סגן מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה)................................................................................ 682

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

לעיריית רחובות................................................................ 682

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 682

הודעות בדבר הרכב מועצות דתיות (הרצליה, טבריה,

צפת, אזור, גני תקוה, חבל מודיעין, נשר)............... 683

עמוד

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 684

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על

הדלק...................................................................................... 686

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות . 686 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 687

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 687

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה......................................... 687

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (עילבון) ................ 687

הודעות בדבר הצגת לוחות הזכויות.................................. 688

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 688

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 690

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות.................................... 730

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 730

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 731

הודעות מאת הציבור................................................................ 738