גיליון 6026 עמוד 1 מתאריך 29/11/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בכסלו התש״ע    6026    29 בנובמבר 2009

עמוד    עמוד

מינוי נשיא, סגן נשיא ורשמים בבית המשפט................. 746    הודעה בדבר מועדי השקיה לפי חוק כללי המים

(השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה)........ 747

מינוי רשמים לפי חוק ההוצאה לפועל.............................. 746    י

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס....................... 747

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 746    ,

‘    הודעה לפי חוק התכנון והבניה........................................... 747

מינוי וביטול מינוי מפקחות לפי חוק הפיקוח על מוסדות    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 748

לטיפול במשתמשים בסמים......................................... 746    הודעות מאת הציבור................................................................ 748

אצילת סמכויות לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.... 747    תיקון טעות