גיליון 6027 עמוד 1 מתאריך 03/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בכסלו התש״ע    6027    3 בדצמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל......... 754

הודעה על מינוי חבר לוועדת שירות    המדינה................ 754

מינוי שופטי נוער........................................................................ 754

מינוי ראש רשות מוסמכת (בפועל) לפי חוק איסור

הלבנת הון........................................................................... 754

מינוי חברה בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 755

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 755

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 755

מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 755

מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.................. 755

שינוי מינוי חברת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 755

מינוי פקידת סעד לפי החוק האמור.................................... 756

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים........................ 756

מינוי ממלא מקום נוסף לנציגת שר הבריאות בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הצפון..................... 757

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 757

הודעות על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 757

הסמכת רשות מוסמכת לפי חוק שמירת הניקיון........... 759

קביעת סכום לתשלום לבעל רכב לפי חוק שמירת

הניקיון.................................................................................. 759

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 759

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 761

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות.................................... 765

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 765

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 769

הודעות מאת הציבור................................................................ 770

הודעת המערכת על טעות בהודעה