גיליון 6028 עמוד 1 מתאריך 03/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בכסלו התש״ע    6028    3 בדצמבר 2009

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 778

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 823