גיליון 6028 עמוד 15 מתאריך 03/12/2009|מס' רניקת    השם המנ1ח/ה    והפטירה ן |שם המבקש

ירושות

009//23/08 אכדרי דינה 004//6/01/ אדלמריין יהומה


1ר1/128    א כדרי עידו

1/18942    אדלשטיין ששו!

01/013/2009 גא^ינרייייכז ה^ליהו

בי־טון שרוחה

צורו־ארת

1/12809

003//2/02 1 גברילוב רומן

גברילוב י־חל

1/128/1

0fi/06/^00ss ג.^גה ההב:נר

גרגה שרה

1/12811

02/11/1099 ש־ר סרפינה

ביר יוליוס

1/12812

01/017/1991 ב־־ר סרפינה

בוקר אלזה

1/12813

1/1992 27/1 ורדי רחל

סליין שיים

1/18812

07/2909// 1 ורדי רחל

קמיין לילי ליביה

1/128H

16/00/2000 בר שמואל חנה

דיזיו עדיזה

1/1 2 8 2 2

08/09/2007 א ואט שרית

לץ מנוי ילד ה

1/12164

01/09/2009 לוינגר גידעון

לוינגר פריץ

1/1 213265

30/08/2009 אקסלרד אריה ליאון

אקסלרד בתה

1/12048

2002//14/0 מרמור הדסה אסתר

ארמר עמנואל

1/1/082

09/2009/n מילושלבסקי לאה

שטולץ מני־ל

3ה188/ 1

לבנה בה עוז, רשם

הרשם לענייני ירושה בירושלים - רח' כנפי הנשרים 15, בנין התאומים, ירושלים ירושות

25/10/2007 מיכלשוילי שוטה 25/01/2007 מיכלשוילי שוטה

מיכלשוילי אסתר פפיאשווילי חי שרה

2/2001 5 2/20016

01/10/2009 סופר צדוק

סופר שושנה

1/20434

25/12/1995 נכון דניאל

נכון שוקרי כלימ

1/29408

28/98/2998 קלדרון וסרה

קחי־רוש יצחק

1/29409

5/06/2008 1 בוחניק דני אליהו

בוחניק סרינה

1/29441

10/11/1999 בוחניק דני אליהו

בווזניק בכור

1/29442

19/98/2009 אוליאסיוק מרינה

ארונוב פולינה

1/29443

26/93/2999 פוחמן!!מנון

פיחמן אסתר

1/29444

791

ז בכסלו התש״ע, 3.12.2009

ילקוט הפרסומים 6028, ט׳