גיליון 6028 עמוד 33 מתאריך 03/12/2009רת. פטירה ן ושם המדקש I

וניתז המנוח/ה

ןמא׳ תיא ן

רח׳ כיפי הנשרים 5 ו, בנין התאומים, ירושלים

:ייני ירושה ב־־רומלים -

הרשם לענ

ירושות

ל־200׳/ו12/^ 1 מולאיוף יואף יאיר

מולאיוף מרים

1/20481

22/10/2000 שולמן שלדון

אולמו איד

00483/ה

05/10/2009 יו:ו?י2יא גדית

ינוקא יוני

1 ^:20418(5

20/00/2008 ו־זיילגל רמי

יי לכה חנה

1/20486

23/09/2008 דלאני מקא

דלאני שרה

1/20485

צוואות

93/05/2009 איד0יי ר־יייווזחוד־

אידוני משה

4862ננ2/ 1

03/05/2008 ארנון רוזע שולמית

אתון אריה

1/00484

02/98/2998 אמינוף יעקב

אמינוף דהורה

8ר1/204

ירושות וצוואות

1/10/2009 1 זליגר נורית

דרגר יצחק

1/20480

בת-שבע אברך בו־-טו־ב, רשם

הרשם לענייוי ירושה בתל אביב - רח' השלושה 2,יד אליהו, תל-אביב

12/10/1986 זמיר עדית 28/12/2086 בוסני יונה 90/09/0009 סיגרר אריקה 2/20022 221/1 25בר^וב י־ורה 20/08/2000 ריידר סימונה 21/05/1580 מנגו בשי

יירביס גדעון בדיוני חיים סיגלר נימים ההברמוב אסנת מנדלי וילי מנגו סוליאמן

ירושות

0 2/1008 22256 201 25320 221 215423505 01 1 20404 01 1 י2548 1/1

08/2008/M■ שרייפמן נורית

שלייפמן יעל

1 /1 25489

051/03/0009 נוריות דינה

בלום אהר-ן

1/1 25493

5/20059׳0/ 11 עמיאל עדו גרציה

עמיאל אסתר

1/1 25494

00/04/2009 בויסו זאורנה

בורד פולנוסין

1/1 25496

14/08/2009 עבינוביץ' גלינה

רביכוביץ' יעקב

1/1 25498

7/09/2009- 0למוג כוכרז

בן צ1יי שנזשון

1/1 25301

20/04/2007 קייטאלי

קטאשווילי תמרה

1/1 25503

26/06/2001 סויסל ויקטוריה

סויסל ליה

1/1 25508

01/01/2001 גופמן אלכסנדר

גופמן מרק

1/1 25509

20/09/2009 נוינר זהבה

באומן הלה

1/1 2551 0

09/10/2009 דוד פרידה

אקכין רחל

1/1 2551 2

04/10/2009 יהלומי יפה

יהלומי אברהם

1/1 25514

02/05/2003 לכדרר שרל

קורשכרובה רוזה

1/1 25518

06/09/2009 אליהו פנחס ישי

ישי גרמן מלכה

1/1 25519

809 ילקוט הפרסומים 6028, ט׳׳ז בכסלו התש׳׳ע, 3.12.2009