גיליון 6029 עמוד 1 מתאריך 06/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט בכסלו התש״ע    6029    6 בדצמבר 2009

עמוד    עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 850    הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חולון..................... 851

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 851

והספורט למוסדות ציבור.............................................. 850    הודעות מאת הציבור................................................................ 852