גיליון 6030 עמוד 1 מתאריך 07/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בכסלו התש״ע    6030    7 בדצמבר 2009

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 858

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית פתח תקוה.......... 858

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מיתר...................... 858

מינוי ממונים למועצה הדתית ראש העין........................ 858

תיקון הודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים)........................................................................... 859

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית.................. 860

עמוד

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור...... 860

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות

להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................................ 865

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט.......... 866

הודעה על מיזוג חברות.............................................................. 869

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................... 870

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................. 873