גיליון 6031 עמוד 1 מתאריך 10/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בכסלו התש״ע    6031    10 בדצמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעות על מינוי פקחים לפי חוק הכניסה לישראל.... 894 הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה

מפני שיטפונות.................................................................. 896

מינוי ממלאי מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון....... 898

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום ראש המועצה

האזורית מגידו................................................................... 899

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות)................................................................ 899

הודעות על מתן צווים לפי החוק האמור.......................... 899

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 901

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הדרום ודחיית תכנית מיתאר מחוזית

חלקית למחוז המרכז....................................................... 901

הודעות בדבר קביעת תקנים................................................. 902

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 902

הודעה בדבר ביטול תקן........................................................... 902

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר    הזכויות....... 902

הודעה בדבר כתובת אינטרנט    של חברת    נ.ת.ע.............. 905

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

רחובות.................................................................................. 905

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין ......................................................... 905

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה...................................................... 907

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(שדרות) ................................................................................ 907

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (בועיינה-

נוג׳ידאת ולהבים)............................................................. 907

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 907

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצורכי    ציבור................. 908

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 925

הודעות מאת הציבור................................................................ 931