גיליון 6031 עמוד 40 מתאריך 10/12/2009תתכנס ביום 17.1.2010, בשעה 09.00, במשרדי בא כוח החברה, רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי ביאר, מפרק

הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.1.2010, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' אחד העם 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהד מנדל, עו״ד, מפרק

ילקוט הפרסומים 6031, כ״ג בכסלו התש״ע, 10.12.2009 המחיר 16.20 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי


א.ש יהוד השקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-367365-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.1.2010, בשעה 09.00, ברח' הברזל 19א, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן אופק, עו״ד, מפרק

ק.א.ב.ו. הנדסת חשמל בע״מ

(ח״פ 51-252168-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 18.2.2010, בשעה 12.00, ברח' מעלות הנביאים 19, חיפה 33093, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליק גרץ, עו״ד, מפרק

נורט׳רן קפיטל גרופ בע״מ

(ח״פ 51-387268-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.1.2010, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, רח' בן גוריון 22, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרמית שניידר, עו״ד, מפרקת

קרנ׳ס קוסמטיקס בע״מ

(ח״פ 51-373981-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

932

דולב דביר להב מוצרי פלסטיק

(ש״מ 55-000290-1)

הודעה על שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 60 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה-1975, כי:

1.    השותף הכללי קיבוץ דביר, מס' אגודה 57-001088-4, פרש מן השותפות ובמקומו, הצטרף לשותפות, כשותף כללי, דביר 2000 חקלאות עסקים וניהול אגש״ח בע״מ, מס' אגודה 57-003873-7.

2.    השותף הכללי קיבוץ להב מס' אגודה 57-001196-5, פרש מן השותפות ובמקומו הצטרף לשותפות, כשותף כללי, רימון אחזקות אגש״ח בע״מ, מס' אגודה 57-004512-5.

יעל שטיין, עו״ד באת כוח השותפות

מילניום מטיריאלס טכנולוג׳יז פאנד 2 אל.פי.

(ש״מ 55-020389-7)

הודעה על העברת זכויות בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 60 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל״ה-1975, כי השותף המוגבל פריזמה קופות גמל בע״מ (ח״פ 51-205243-2), שמענו הרשום הוא רח' אבא הילל סילבר 12, רמת גן, פרש מן השותפות ביום 6.4.2009, וחלקו בהון השותפות בסך 7,997,562.51 ש״ח, עבר על שמו של השותף המוגבל פסגות קופות גמל בע״מ (ח״פ 51-376534-7), אשר מענו הרשום הוא רח' יעבץ 33, תל אביב.

צבי פרומן ניר בלזר דירקטורים

אמפא לוגסטיקה בע׳׳מ

(ח״פ 51-342084-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 28.1.2010, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ספיר 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נינה אלוני, עו״ד, מפרקת