גיליון 6032 עמוד 1 מתאריך 10/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בכסלו התש״ע    6032    10 בדצמבר 2009

עמוד

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות....... 934

הודעה על מינוי ועדה מייעצת לפי תקנות המכינות

הקדם-צבאיות (הכרה במכינה קדם-צבאית) 934

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 934

עמוד

הודעות על החלת חוקי עזר לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) עיריות: ירושלים, פתח תקוה, ראש העין, אשדוד, אילת. . 935

הודעות מאת הציבור................................................................ 936

תיקוני טעויות