גיליון 6033 עמוד 1 מתאריך 15/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח בכסלו התש״ע    6033    15 בדצמבר 2009

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 942

הודעה על מילוי ממלא    מקום    של    שר................................ 942

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים-

חשמל.................................................................................... 942

הודעה על מינוי חברים לוועדה המיוחדת לפי חוק

נכסי נפקדים....................................................................... 942

מינוי יושב ראש מועצת    רואי    חשבון.................................. 942

מינוי חבר ויושב ראש ועדת רישיונות לפי חוק

הנוטריונים.......................................................................... 942

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת).... 942 קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבניה 943 מינוי בתי דין לביקורת משמורת של שוהים שלא

כדין לפי חוק הכניסה ישראל...................................... 943

מינוי יושב ראש לוועדה המייעצת לפי חוק שוויון

זכויות לאנשים עם מוגבלות....................................... 943

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים................................ 943

מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חקו הסעד

(טיפול במפגרים)............................................................... 943

מינוי חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות 943 מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי חוק המסים

(גבייה)................................................................................... 944

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה ............. 944

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גימלת ניידות.. 944 מינוי ממלאות מקום נוספות לנציגי שר הבריאות

בוועדות מקומיות לתכנון ולבניה.............................. 944

מינוי ושינוי ומינוי קציני מבחן למבוגרים ......................... 944 מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 945

שינוי מינוי פקיד סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים).......................................... 945

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 945

הודעות בדבר הרכב מועצות דתיות: מטולה,

כפר שמריהו, עמק לוד................................................... 945

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 946

הסמכה לפי תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים

(אמות מידה לביטול רישומי משטרה)...................... 946

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה..................................................... 946

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שיקים ללא כיסוי.. 946 הודעה על שינוי בהרכב מועצת הרשות הממשלתית

למים ולביוב....................................................................... 946

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית חדרה.................... 946

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (גבעת

שמואל)................................................................................. 947

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות    במקרקעין................ 947

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 947

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 966

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 973

הודעות מאת הציבור................................................................ 973