גיליון 6033 עמוד 3 מתאריך 15/12/2009השירות כמשמעה בחוק, אני אוצל מסמכותי לנקוט אמצעי משמעת לפי סעיף 31 לחוק למנהל רשות האכיפה והגבייה ולסמנכ׳׳ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש ברשות האכיפה והגבייה - לגבי עובדי רשות האכיפה והגבייה. ט׳׳ז בכסלו התש׳׳ע (3 בדצמבר 2009) (חמ 3-67)

יעקב נאמן

שר המשפטים

קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), ועל פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק, אני קובע כי ברשימת שמאי המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים1 2, ייכלל אריה אריאל דה וידס, ת׳׳ז XXXXXX040, לתקופה של עשר שנים, החל מיום י׳׳ד בכסלו התש׳׳ע (1 בדצמבר 2009). כ׳׳ט בחשוון התש׳׳ע (16 בנובמבר 2009) (חמ 3-3530)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3036.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-1952י (להלן - החוק), אני ממנה את אילן חלבגה, ת׳׳ז XXXXXX140, לבית דין, של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום י׳׳ד בכסלו התש׳׳ע (1 בדצמבר 2009).

ט׳׳ז בחשוון התש׳׳ע (3 בנובמבר 2009) (חמ 3-284)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי׳׳ב-1952י (להלן - החוק), אני ממנה את מרט דורפמן, ת׳׳ז XXXXXX870, לבית דין, של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום י׳׳ב בכסלו התש׳׳ע (29 בנובמבר 2009). ט׳׳ז בחשוון התש׳׳ע (3 בנובמבר 2009) (חמ 3-284)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשי׳׳ב, עמ' 354; התשס׳׳א, עמ' 502.

מינוי יושב ראש לוועדה המייעצת

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ׳׳ח-1998 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 26 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ׳׳ח-1998י, אנו ממנים את נטע דגן, ת׳׳ז 027760271, ליושבת ראש הוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ז' בכסלו התש׳׳ע (24 בנובמבר 2009) (חמ 3-3036)

יצחק הרצוג    יעקב נאמן

שר הרווחה והשירותים החברתיים שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עמ' 152.

מינוי חבר לבית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י, וסעיף 5(א) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את שחר ליפשיץ, ת׳׳ז XXXXXX274, לחבר בבית הדין לחוזים אחידים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' בכסלו התש׳׳ע (18 בנובמבר 2009) (חמ 3-1686)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 9.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש ועדת ערר

לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את השופטת שושנה ברגר, ת׳׳ז XXXXX175, ליושבת ראש ועדת הערר במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-228)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 132.

מינוי חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס׳׳ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב)(5) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס׳׳ו-2006י, אני ממנה את רני נויבואר, ת׳׳ז XXXXXX188, לחברה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות, כנציגת הממונה כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס׳׳ה-22005, במקומה של לי דגן3.


943 ילקוט הפרסומים 6033, כ״ח בכסלו התש״ע, 15.12.2009

1

   ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 264.

2

   ס״ח התשס׳׳ח, עמ' 889.

3

   י”פ התשס״ח, עמ' 3850.