גיליון 6033 עמוד 35 מתאריך 15/12/2009מעונות פרץ ברח' פרץ 31 בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-017225-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 11.10.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה רוזנר, מדרך הראשונים 56, רמת השרון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אריה רוזנר, מפרק

סיגול פתרונות ויישומים בע׳׳מ

(ח”פ 51-301848-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.11.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד עודד רומנו, מרח' בית שאן 19, חיפה 33283, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

עודד רומנו, עו״ד, מפרק

החברה לקידום רפואה מקצועית בע׳׳מ

(ח״פ 51-218732-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.10.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד״ר יעקב פליבה, ת״ז 1269343, מרח' השריג 37, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

ד״ר יעקב פליבה, מפרק

כ.א.ש נגזרים בע׳׳מ

(ח״פ 51-361137-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.10.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורן אופק, מרח' הל״ה 50, גבעתיים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

הערה: ההודעה פורסמה בילקוט הפרסומים 6012, התש״ע,

עמ' 255, והיא מתפרסמת בשנית בשל טעות דפוס במספר החברה.

אורן אופק, עו״ד, מפרק

שופ-טיים אלרואי בע׳׳מ

(ח״פ 51-352421-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.11.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד טובול, מרח' הרצל 52, ראשון לציון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

דוד טובול, עו״ד, מפרק

בייטל יעוץ הנדסי בע׳׳מ

(ח״פ 51-333663-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30.11.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רמי סופר, ממשרד גולדפרב לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות', מבית אמות השקעות, רח' ויצמן 2, קומה 21, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

975 ילקוט הפרסומים 6033, כ״ח בכסלו התש״ע, 15.12.2009