גיליון 6034 עמוד 1 מתאריך 17/12/2009ילקוט הפרסומים

ל' בכסלו התש״ע


6034


17 בדצמבר 2009


עמוד

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך במוסדות ציבור............................. 978

רשימת מפעילים לפי תקנה 10(ג) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)............. 981

הודעות מאת הציבור........................................................................1034