גיליון 6035 עמוד 1 מתאריך 20/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בטבת התש״ע    6035    20 בדצמבר 2009

עמוד

מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור במסגרת החלטת

הממשלה מס' 13 לסיוע לארגונים    ועמותות.......... 1042

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט    במוסדות ציבור............ 1043

הודעה על מתן הוראה למנהלי קרנות לפי חוק השקעות

משותפות בנאמנות........................................................... 1043

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית נתיבות לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)................................................................................... 1044

עמוד

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(רחובות)................................................................................1044

הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית לתכנון

ולבניה קריות....................................................................... 1044

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (טירה)................................... 1044

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות......................................... 1044

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 1045

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................... 1051

הודעות מאת הציבור................................................................. 1055

תיקון טעות