גיליון 6036 עמוד 1 מתאריך 24/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בטבת התש״ע    6036    24 בדצמבר 2009

עמוד


עמוד

מינוי מבקרי נוטריונים.............................................................. 1066

מינוי והארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים.... 1066

מינוי שופטי נוער........................................................................ 1066

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 1067

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)..................................................................... 1067

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 1068

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער.......................................... 1068

מינוי קציני מעקב לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 1068

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 1068 מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי חוק רישום

קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות............................... 1068

הודעות בדבר הרכב המועצות הדתיות (רמת גן,

קרית שמונה, אילת)......................................................... 1068

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 1069

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 1069

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1070

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1070

הודעות מאת הציבור................................................................ 1103

הודעת המערכת