גיליון 6036 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009מינוי מבקרי נוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל”ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק הנוטריונים, התשל׳׳ו-1976', אני ממנה את הרשומים מטה למבקרי נוטריונים, למעט לעניין המחוז המופיע לצדם2:

המאם עבאדי, ת׳׳ז XXXXXX146 - במחוז חיפה; מחמיד עבדאלחלים, ת׳׳ז XXXXXX515 - במחוז חיפה; עטרה מירב-ברגר, ת׳׳ז XXXXXX062 - במחוז חיפה;

אורן גלעדי, ת׳׳ז XXXXXX880 - במחוז ירושלים; גדעון נתיב, ת׳׳ז XXXXXX645 - במחוז תל אביב. מינוי קודם3 - בטל.

תוקף המינוי עד יום כ׳׳ו בתמוז התש׳׳ע )8 ביולי 2010(.

כ׳׳ט בחשוון התש׳׳ע )16 בנובמבר 2009( (חמ 3-165(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 196.

2    מחוז - לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961.

3    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 3699.

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לעניין יושבי ראש ועדת השחרורים, אני ממנה את הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות שחרורים:

השופט איברהים בולוס השופט אחסאן כנעאן השופט דבור סאאב השופטת דלה מוסה נבילה השופט טאהא ערפאת השופט זבולון אבישי השופט סבאג חנא השופט סוהיל יוסף השופטת שאדן נאשף אבו אחמד השופטת תמר ניסים-שי השופטת נדאף רים תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ב בחשוון התש׳׳ע (9 בנובמבר 2009) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י, ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט 1

[נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני ממנה את השופט בקצבה, שלמה שוהם, ת׳׳ז XXXX119, ליושב ראש ועדות השחרורים, החל ביום ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010).

המינוי נעשה בהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ובהסכמתה, כנדרש מהסעיפים הנזכרים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט' בכסלו התש׳׳ע (26 בנובמבר 2009) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, ששמם מפורט להלן, לשמש שופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה:

ברכה בר-זיו רון שפירא עודד גרשון דיאנה סלע.

י׳׳ג בכסלו התש׳׳ע (30 בנובמבר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי במחוז המרכז, ששמם מפורט להלן, לשמש שופטי נוער:

(1)    מיכל נד׳׳ב;    בנימין ארנון;

אסתר שטמר;    ליאורה ברודי;

אחיקם סטולר;    קלרה רג'יניאנו;

רות לורך;    אהרון מקובר.

יעקב שיינמן;

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

(2)    השופטת ורדה פלאוט, עד יום י' בחשוון התשע׳׳ד (14 באוקטובר 2013).

ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.
ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש״ע, 24.12.2009 1066

1

ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.