גיליון 6036 עמוד 3 מתאריך 24/12/2009מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)'

אני ממנה את חשב הרשות הממשלתית למים ולביוב לממונה על הגבייה ואת המרכז הבכיר )כספים וחשבונות( ברשות הממשלתית למים ולביוב לפקיד גבייה, לענין גבייתם של היטלים, היטלים נטו וסכומים שעל ספק מים להשיב לחשבון המדינה, כאמור בסעיף 95 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס׳׳ט-09 220, וכן לעניין גבייתם של עיצומים כספיים, כאמור בסעיף 105 לחוק האמור. י׳׳ג בכסלו התש׳׳ע (30 בנובמבר 2009) (חמ 3-18)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    ס׳׳ח התשס׳׳ט, עמ' 157.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית קרית יערים (להלן - המועצה), שמואל רוטנברג, ת”ז XXXXX302, לממונה על הגבייה ואת עובדת מחלקת הגבייה במועצה, שולמית קורי, ת׳׳ז XXXXX484, לפקידת גבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ”ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל”ז-41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה. ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-18)

מימון גבריאל

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

4    ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גבייה)1 שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית עילבון (להלן - המועצה), זריק חוסאם, ת׳׳ז XXXXXX050, לממונה על הגבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ׳׳ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל׳׳ז-

1    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1374; ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 46.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 10.

41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-18)

מימון גבריאל

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

4 ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 11945 (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או ההתאחדות המכונה ”אגודת אלאקראא” בשכם, ”ג'מעיית אלאקראא

-    נבלוס”, JAMAIYAT AL-IKRA - NABLUS ( להלן -ההתאחדות), או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו , לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות .

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב לפני, באמצעות היועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-1080)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ע”ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 11945 (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או ההתאחדות המכונה ”אגודת הצדקה האיסלאמית בדורא”; ”בית הספר ליתומים של אגודת הצדקה בדורא”; ”בית ספר אלצדיק של אגודת הצדקה - דורא”; ”אגודת דורא לטיפול ביתומים”; ”אגודת הצדקה האיסלאמית לטיפול ביתומים - דורא”; ”ג'מעייה אלחירייה אלאסלאמייה

-    דורא”; ”ג'מעיית אלאיסלאמייה לרעאית אלאייתאם - דורא”; ”דאר אלאיתאם - דורא”; DURA ISLAMIC SOCIETY; DURA ISLAMIC CHARITABLE FOR THE ORPHANS SOCIETY

(להלן - ההתאחדות), או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב לפני, באמצעות היועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-1080)

אהוד ברק

שר הביטחון

1 ע”ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.
1067 ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש׳׳ע, 24.12.2009

1