גיליון 6036 עמוד 4 מתאריך 24/12/2009מינוי קצינת מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את רחל ארזי שיף, ת”ז XXXXXX395, לקצינת מבחן לנוער בכל הארץ.

מינויה הקודם - בטל2.

ח' בכסלו התש׳׳ע (25 בנובמבר 2009) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

2 י”פ התשס׳׳ז, עמ' 3005.

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה לקצינות מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

אביבה אביגיל כהן, ת׳׳ז 2022652333 - במחוז הצפון; לימור פורת, ת׳׳ז 3031949563 - במחוז המרכז; סלעית הוכמן, ת׳׳ז 4057828717 - במחוז הצפון.

ח' בכסלו התש׳׳ע (25 בנובמבר 2009) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

2    י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 3659

3    י”פ התשס״ז, עמ' 1299.

4    י”פ התשנ״ח, עמ' 2252.

מינוי קציני מעקב

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ”קצין מעקב” שבסעיף 1 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971י, אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מעקב:

מוריאל נחמן, ת”ז XXXXXX971 - ראשית בכל הארץ; שמוליק חלק, ת”ז XXXXXX397 - במחוז ירושלים והדרום; עידית שער, ת”ז XXXXXX010 - במחוז המרכז; מירי כרבי, ת”ז XXXXXX576 - במחוז הצפון; נסים סמדיה, ת”ז XXXXXX086 - במחוז ירושלים והדרום; נאוה רחמים, ת”ז XXXXXX977 - במחוז המרכז. ח' בכסלו התש”ע (25 בנובמבר 2009) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688. 1

מינוי מפקחים

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י, אני ממנה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר שלהלן, למפקחים לגבי העבירות אשר נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - תכנון משק החלב בישראל), התשס”ט-22009, וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק:

שם    מס׳ זהות

ניר חבר    24852733

שלמה לוסטיג    65112138

יצחק סמה    59560771

טל קייל    31443989

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם. ב' בכסלו התש׳׳ע (19 בנובמבר 2009) (חמ 3-1923)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ק”ת התשס׳׳ט, עמ' 1136.

מינוי חברים בוועדה המייעצת

לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ׳׳ט-1969י, ולאחר התייעצות במועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, אני ממנה את הרשומים מטה, מבין נציגיהם של מוסדות מדעיים שיש להם נגיעה לענפי הבנייה, לחברים בוועדה המייעצת לפי החוק האמור: דניאל ויינברג, ת”ז XXXXX476; דניאל שניידר, ת”ז XXXXX287. תוקפו של המינוי, לשנה מיום פרסומו.

י”ט בכסלו התש”ע (6 בדצמבר 2009) (חמ 3-485)

אריאל אטיאס

_    שר הבינוי והשיכון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 218.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רמת גן

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית רמת גן תהיה בת תשעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש״ע, 24.12.2009 1068

1

ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 70.