גיליון 6036 עמוד 5 מתאריך 24/12/2009056035587

057239188

058441312

004625463

065269797

059748228

030089551

051328136

041366311


067742601

022739544

075357434

022441042

069049153

063244859

031958879


058436312

054105051

067674606

028796530

068309855


שם    מס' זהות

משה גולן צבי טנא אבנר זכאי משה סנס עובדיה גאולה רוני רומנו ציון בדש ישראל פתאל יהודה סירי תוקף המינוי מיום ט׳׳ז בכסלו התש׳׳ע (3 בדצמבר 2009).

ט׳׳ז בכסלו התש׳׳ע (3 בדצמבר 2009) (חמ 3-140)

יעקב מרגי

השר לשירותי דת

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית שמונה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית קרית שמונה תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

שם    מס' זהות

יצחק קקון יורם בוזגלו נתן צדיקי מאיר בן שימל יוסף ברוך אלון אליהו אילן גבאי תוקף המינוי מיום י׳׳ד בכסלו התש׳׳ע (1 בדצמבר 2009).

י׳׳ד בכסלו התש׳׳ע (1 בדצמבר 2009) (חמ 3-140)

יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אילת

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית אילת תהיה בת תשעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

שם    מס' זהות

חביב חזיזה דוד דהן אלי ונונו אייל אזולאי שלום קסוס

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130.

שם_מס' זהות

שלמה פרץ    034021709

סלומון בן חמו    064186216

יצחק ברמי    055684013

אלעזר ביקוב    310320684

תוקף המינוי מיום ט׳׳ו    בכסלו התש׳׳ע (2 בדצמבר 2009).

ט׳׳ו בכסלו התש׳׳ע (2 בדצמבר 2009) (חמ 3-140)

יעקב מרגי

השר לשירותי דת

הסמכה

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי”ח-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30, 31 ו-32 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח-1957י (להלן - החוק), אני מסמיך את עובד אגף בקרה ופרויקטים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, יאיר בונן, ת׳׳ז XXXXXX174, להיכנס לכל מקום שאינו למגורים בלבד, ולערוך בו חיפושים ותפישות, לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות, דוגמאות פנקסים ותעודות ולחקור כל אדם, בקשר לביצוע עבירות על החוק והצווים לפיו המפורטים להלן:

(1)    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה-21985;

(2)    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות, התקנתם ושירותי אחזקתם), התשמ”ד-31984;

(3)    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעה באוטובוסים ובמוניות), התשל”ד-41974.

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו האמור.

כ' בכסלו התש׳׳ע (7 בדצמבר 2009) (חמ 3-593)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 24.

2    ק׳׳ת התשמ׳׳ה, עמ' 1164.

3    ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2479.

4    ק׳׳ת התשל׳׳ד, עמ' 1219.

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות

לפי תקנות התעבורה, התשכ”א-1961 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ׳׳א-1961', אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2 כך ש -

(1)    בסעיף 1, בפסקה (7), בטור א', במקום ”אלי סמוכה, ת׳׳ז 052412459” יבוא ”עמיר קצנלבוגן, ת”ז XXXXXX480”;

(2)    בסעיף 2, בפסקה (12), בטור ב', המילים ”שממחלף עירון עד למחלף אליקים ובקטע הדרך” - יימחקו.

ז' בכסלו התש”ע (24 בנובמבר 2009) (חמ 3-766)

אלכס לנגר

_    המפקח על התעבורה

1    ק”ת התשכ׳׳א, עמ' 1425.

2    י”פ התשס”ז, עמ' 3226; התשס”ח, עמ' 610 ועמ' 3985.

1069 ילקוט הפרסומים 6036, ז' בטבת התש׳׳ע, 24.12.2009