גיליון 6037 עמוד 1 מתאריך 24/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בטבת התש״ע    6037    24 בדצמבר 2009

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט........................... 06״    תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים..... 1111

תמציות תקציב של עיריות לשנת הכספים 2009 מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 1106    תמצ J11 תקצ ב עו !J1 לשנת הכספ 2009 u

(חולון (עדכון) וערד)........................................................ 1111

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה    .    .    .

הודעות על החלת חוקי עזר (עיריות חיפה ועפולה) 1112

לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים.......... 1108    .    .

בקשות לפירוק חברות על ידי    בית המשפט..................... 1113

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 1108    הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...................... 1115

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 1109    הודעות מאת הציבור................................................................ 1118

צו בדבר החזר תוקף זכות מטפחים..................................... 1111    דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1128