גיליון 6038 עמוד 1 מתאריך 28/12/2009



רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בטבת התש״ע    6038    28 בדצמבר 2009

עמוד

הסמכת אחראי לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות

בשירות לאומי בהתנדבות).......................................... 1130

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................. 1130

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 1130

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה. 1130 הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה.. 1130

מינוי שופט נוער.......................................................................... 1130

הודעה על ביטול מינוי חבר ועדה רפואית לפי תקנות

הנכים (ועדות רפואיות)................................................. 1131

עמוד

הודעה בדבר קביעת מועד לסיום כהונה ומועד בחירות לפי פקודת העיריות, וחוק הרשויות המקומיות

(בחירות)............................................................................... 1131

תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים..................... 1131

הודעה בדבר מתן ארכה לתקופת הגשת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור בתכנית

לתשתית לאומית.............................................................. 1131

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1132

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1137

הודעות מאת הציבור................................................................ 1153