גיליון 6039 עמוד 1 מתאריך 30/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בטבת התש״ע    6039    30 בדצמבר 2009

עמוד

הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

התשע עשרה...................................................................... 1158

מינוי חבר מועצה, חבר הנהלה ויושב ראש הנהלת

רשות נחל קישון................................................................ 1158

הודעה על מינוי מנהל ענייני בטיחות הגז....................... 1158

מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים................... 1158

שינוי מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 1159

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד....... 1159

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית גבעת שמואל.... 1159

מינוי ממונים למועצה הדתית קרית מלאכי................... 1159

הסמכה לפי צו יבוא חופשי................................................... 1159

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים..................................... 1159

הודעה על קביעת רשימת רופאים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1160

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה).....................................................................1160

עמוד

הודעות על החלטות להחיל את ביקורת המדינה ואת

הפרק השביעי לפי חוק מבקר המדינה.................... 1161

הודעה על השבתת בתי משפט............................................. 1161

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 1161

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1162

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

(אור יהודה)......................................................................... 1164

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (גלבוע, רכסים) 1164 הודעות על מינוי מינוי מנהל ארנונה (רהט, רכסים).... 1164 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2009...... 1164

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2009.... 1165 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2009. 1165

הודעה על פרישה מתחולת הסכם קיבוצי................. 1167

הודעות מאת הציבור................................................................ 1167

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1172