גיליון 6039 עמוד 2 מתאריך 30/12/2009הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה

לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב}, התשכ״ט-1969 בהתאם לסעיף 23(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969י, נמסרת בזה הודעה על הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה, כדלקמן:

יושבת ראש: איילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון.

ממלא מקומה: אדמונד א-לוי, שופט בית המשפט העליון.

ממלאי מקום

חברים

אורית רימוק

יואל חסון

שירז פרידמן-כהן

משה שחורי

אורן מגנזי

איתן הברמן

אפרת קטש

סהר פינטו

שלומי סויסה

יצחק חדד

מרדכי סיון

משה ביבי

עומר רצון

עליזה בראשי

אופיר אקוניס

אילן שרקון

שלום שלמה

אירית בן דב

יגאל הררי

זאב סוננזון

חיים פרוימוביץ

רועי שראבי

יעקב (קובי) מצא

ארנון אברמוב

רונן כהן צמח

איציק עובדיה

ירון קליין

ירון בן עזרא

דוד רותם

דוד גודובסקי

אנה אוליקר

דוד הרשקוביץ

דניאל בן סימון

איתן כ בל

זהבה אילני

שימי בר און

רפאל (פרדי) כהן

ישעיה ו אתגר

יובל ששון

חיים אברהם

איתי בצלאל

משה חסיד

רבין אלישיב

יהודה אבידן

גילי אזולאי

ליאור גבאי

אברהם ובר

יהושע פולק

אוסמה סעדי

יוסף פדילה

אורי בנק

חנוך פ יוטרובסקי

שאדי זידאן

דליה בקר

רונית חייקין-יעקבי

הנרי אלקסלסי

תמר כנפו

אשר מייבסקי

מוסא דיאב

שרב"ל חריש

י"ב בכסלו התש"ע (29 בנובמבר 2009) (חמ 3-16)

אליהו ישי

_    שר הפנים

י ס״ח התשכ״ט, עמ' 103.

מינוי חבר מועצה, חבר הנהלה ויושב ראש הנהלת רשות נחל קישון

לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ״ה-994י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ״ה-965י', וסעיפים 0י(ב) ו־ יי לצו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון), התשנ״ה-994י2, אני ממנה את דוד טטרסקי, ת״ז 007941388, לנציג ציבור במועצת רשות נחל הקישון, לחבר הנהלת רשות נחל הקישון, ולאחר שהתייעצתי עם ראש עיריית חיפה, ליושב ראש הנהלת רשות נחל הקישון.

תוקף המינוי ליושב ראש וחבר הנהלת רשות הנחל לשלוש שנים, וכל עוד הוא משמש כנציג ציבור במועצת רשות נחל קישון.

כ"ב בכסלו התש"ע (9 בדצמבר 2009) (חמ 3-2016)

גלעד ארדן

_    השר להגנת הסביבה

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 150.

2    ק״ת התשנ״ה, עמ' 6.

הודעה על מינוי מנהל ענייני בטיחות הגז

לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט-1989 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט-11989, אני מודיע בזה כי מיניתי את יהודה גסנר, ת״ז 50200021, למנהל ענייני בטיחות הגז במקומו של לדימיר נמירובסקי2.

תוקף המינוי מיום ג' בטבת התש״ע (20 בדצמבר 2009).

ג' בטבת התש״ע (20 בדצמבר 2009) (חמ 3-3088)

עוזי לנדאו

_    שר התשתיות הלאומיות

1    ס״ח התשמ״ט, עמ' 108.

2    י"פ התשס"ג, עמ' 364.

מינוי פקידי סעד

לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-11966, אני ממנה את הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

נסים בן לולו, ת״ז 054995543, בעיריית ירושלים; מיכל ברינקר, ת״ז 050311208, במחוז תל אביב והמרכז.

ט״ז בכסלו התש״ע (3 בדצמבר 2009) (חמ 3-1769)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס״ח התשכ״ו, עמ' 56.ילקוט הפרסומים 6039, י״ג בטבת התש״ע, 30.12.2009 1158