גיליון 6040 עמוד 1 מתאריך 30/12/2009רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בטבת התש״ע    6040    30 בדצמבר 2009

עמוד

מינוי מפקחת לפי חוק העבירות המינהליות......................... 1174

ביטול מינוי מנהלות לשכות הוצאה לפועל.......................... 1174

הודעות על מינוי חברים בוועדה המייעצת לפי חוק

הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).......................... 1174

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל.................... 1174

עמוד

הודעה על מינוי יושב ראש למועצת ההנדסה

והאדריכלות................................................................................. 1174

הסמכת ממונה על המכינות הקדם-צבאיות במשרד

הביטחון........................................................................................... 1174

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)............................................................................... 1175