גיליון 6041 עמוד 1 מתאריך 01/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו בטבת התש״ע    6041    1 בינואר 2010

עמוד

הודעה על מינוי יועץ משפטי לממשלה............................ 1186

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1186

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות.................. 1186

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות לפי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות

קטנות)................................................................................... 1186

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה.... 1186

עמוד

הודעה על פרסום ההיתר הכללי לעריכת הגרלות

לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין........................ 1186

הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות

לפרסומת מסחרית לפי החוק האמור........................ 1187

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קניה (טובין) ותקנות הבלו על דלק...................................................... 1192