גיליון 6042 עמוד 1 מתאריך 03/01/2010רשומות

ילקוט

י״ז בטבת התש״ע


הפרסומים

6042    3 בינואר 2010

עמוד

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט...........................1194

הודעות מאת הציבור..................................................................1210