גיליון 6043 עמוד 1 מתאריך 06/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בטבת התש״ע    6043    6 בינואר 2010

עמוד    עמוד

הודעה בדבר הכרזה על חבר בני אדם זר כעל ארגון    הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1226

טרור........................................................................................ 1218    הודעה    על מיזוג חברות........................................................... 1232

הודעות על מינוי חשבים מלווים......................................... 1223    הודעות    על פטור ופטור בתנאים    מאישור הסדר כובל.    1233

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה....    1225    הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים................................... 1236

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים    הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 1237

בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי    ציבור................. 1238

השונים בהם מכלל הבנקים......................................... 1226    הודעות    מאת הציבור................................................................ 1238