גיליון 6044 עמוד 1 מתאריך 07/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בטבת התש״ע    6044    7 בינואר 2010

עמוד


עמוד

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת הרגל.. 1242 הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)................................. 1242

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 1242

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים.............. 1242

מינוי שופטי נוער........................................................................ 1242

מינוי ועדת ערר לפי החוק לעידוד השקעות הון........... 1242

הודעה על מינוי זמני של הממונה לפי חוק מקורות

אנרגיה.................................................................................. 1243

הודעה בדבר הפניית תובענות לפגישת מהו״ת לפי

תקנות סדר הדין האזרחי............................................... 1243

מינוי מנהלת בחירות בערד.................................................... 1243

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 1243

דרישה לסילוק כלי שיט........................................................... 1244

הודעה בדבר רישום זכויות מטפחים בספר הזכויות.... 1244 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית אונו לשנת

הכספים 2009 .................................................................... 1244

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק

העבירות המינהליות (רעננה)...................................... 1245

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר (בני ברק)................... 1246

הודעה על בקשה לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין. 1246

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות......................... 1246

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1258

הודעות בדבר בקשות להצהרת מוות................................ 1286

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................... 1286

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 1290

הודעות מאת הכונס הרשמי..................................................... 1291

הודעות מאת הציבור................................................................ 1291