גיליון 6045 עמוד 1 מתאריך 07/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בטבת התש״ע    6045    7 בינואר 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1294

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................1351