גיליון 6045 עמוד 2 מתאריך 07/01/2010משרד ה משפ פוי ם האפוטרופוס הכללי

הרשומים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו ירושה ושוו קיום צוואה

בשםאם לסעיף ׳57! לחנק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

ןןק. פטירה ן ושם צמבקש I

ושם המנוח/ה

ומיס׳ תית I

רח' כנפי הנםרים 15, בנין התאוהי־ם, ירוםלים

05/09/2009 לוריק ויקטוריה 0!2/20a3/^^ ^רולזוור־ חיים דב 04/07/2009 ברוקו ר וזי־־ם דה 02/00/2000 ארדר־י־ך רייפליויל

:ייני יר2םה בירוםלים -

לוריק גריגורי ברבקנר ■יעקב ^ר־ו־וrנ:ר־ ^ןלרכזה ברדר־יך רנה

הרםם לע1 ־־ו־רכ;וררונ

1/20522 ־2־ו1/005 5 1/2052 1/20531

20/08/2009 נסמלוב מרינה

דובין לזר

1/20532

1/2008 7/1 1 קזאז רחל

אצמן פרחה

1 /2 05283

03/10/2009 מנהור־־ אהרון

11^:m־^־^ ^ב:לןוז

1/20532

09/08/2009 בן אלי־הו דן

דן אליהו ר־וול

׳1/205357

21/03/2009 צמח רבקה

וזי ד מרים

1/2053563

צוואות

1/2008 15/0 גולדגרהר חיים

ג ו ילדו; רהר דבורה

1/20521

28/08/2009 פוד־ה דב

פשיטיצקי יפה

1/20523

005/10/2006 לוי ליו־ ^01/0083/2001 יאבלונוביץ' קירה

׳1/205337

יאבליצ'ניק מיכאל

28/08/2009 לאיהינט לינה פני

פארי5וט ז׳ל

1/20528

1/2009 09/0 קלארק ס:דה רודיק

הוללמן אלבירה

1/20529

3/08/2009 1 קיטרוו אוריאל דן

קיטרון ג1

1/20530

7/023/2009־ 1 ישראל דינה

יו2וסוב ורה

7י1/205

20/07/2009 שוג רוננה

ננוג הלן

1/205359

20/10/2009 כהן רונדד

קהו וונוה רחל

20540/ן

בת-דבה אברך בר-בוב, ינדק

הרםם לענייני '־תשות

19930 3/1 2/121232

2ר242 2/1 24925 2/1


ירוםה בתל אביב ■


בנטל לוונטל שמואל הירש יהודית דיהלסוק ולדי ינקו מידל


רח' הםלוםה 2,יד אליהו, תל-אביב

22/10/2002 בנטל רות 30/01/1997 טרייכל ציפורה

21/97/2999 ז׳סהליוק אידייה 5/24/2999 1 הבד גייה


׳לקוה הפב סומים 6045, כ׳׳א בטבת התש׳׳ע, 7.1.2010 1294