גיליון 6046 עמוד 1 מתאריך 11/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בטבת התש״ע    6046    11 בינואר 2010

עמוד

הודעה על החלטת הכנסת להאריך את תקופת תוקפה של הוראת שעה לפי חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 33 והוראת שעה)........................................ 1374

הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף 1374 עמוד

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 1374

הוראות לעניין מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים 1381

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 1383

הודעות מאת הציבור................................................................ 1384