גיליון 6047 עמוד 1 מתאריך 13/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בטבת התש״ע    6047    13 בינואר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 1386

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1386

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט................................. 1387

מינוי רשם לפי חוק ההוצאה לפועל................................... 1387

מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט.......................................... 1387

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל..................................... 1388

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................... 1388

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

ועובדי גופים מבוקרים................................................... 1388

הודעה על ביטול מינוי של יושבי ראש וחברים בוועדות רפואיות עליונות לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 1388

הודעה על ביטול מינוי של יושבי ראש וחברים בוועדות רפואיות לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)............................................................................... 1388

הודעה בדבר מספר תושבים ומספר חברי מועצה

העומדים לבחירה ברשות המקומית ערד............... 1389

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)............ 1389

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 1390

הסמכה לפי פקודת בריאות העם....................................... 1391

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 1392

מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)....... 1392

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 1392

מינוי פקידת סעד לפי חוק אימוץ ילדים........................... 1392

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 1392

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי

התעופה................................................................................ 1392

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית תל אביב.............. 1393

מינוי ממונים למועצות הדתיות (רמת השרון

וקרית חיים)........................................................................ 1393

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת

הפרק השביעי.................................................................... 1393

הודעה על מינוי ועדה למתן היתרים לפי כללים

למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים........ 1393

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי

משפט.................................................................................... 1393

הודעה על שביתת עובדים בבתי משפט........................... 1394

קלסנוואה, קרית גת, רהט, רמת השרון (עדכון))... 1395

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1401

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 1420

בקשות לפירוק חברות על ידי בית    המשפט..................... 1426

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1428

הודעות מאת הציבור................................................................ 1430

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים 2009 (אור יהודה, באר שבע, טייבה, טירה, יהוד-מונוסון,