גיליון 6049 עמוד 1 מתאריך 18/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בשבט התש״ע    6049    18 בינואר 2010

עמוד

הודעות לפי חוק העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ-1.7.2009 עד 31.12.2009).................................................. 1474

שינוי שמות עמותות (מ-1.7.2009 עד 31.12.2009( .............................................. 1513

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות...............................................1519

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................1519