גיליון 6050 עמוד 1 מתאריך 19/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בשבט התש״ע    6050    19 בינואר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה. 1522

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1522

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 1522

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 1522

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים........................................ 1523

הארכת מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים).................................................... 1523

הודעות על מינוי חברי רשות ניירות ערך........................ 1523

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש מינהלת הקרן לפיצוי

נפגעי תאונות דרכים...................................................... 1523

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת לפי תקנות

העסקת נכי מלחמה......................................................... 1523

מינוי חבר לוועדת תלונות לפי חוק הפסיכולוגים........ 1523

מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי................... 1523

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קבעית אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 1524

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)......... 1524

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים............................................................................. 1524

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)................... 1524

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים................................ 1524

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 1525

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 1525

מינוי נציגי שר התחבורה והבטיחות בדרכים וממלאי מקומם בוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה ובוועדות

המיוחדות לתכנון ולבניה וביטול מינויים.............. 1525

הסמכה להוציא צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון........ 1526

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 1526

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית בת ים................... 1527

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. 1527

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1528

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1540

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1542

הודעות מאת הציבור................................................................ 1550