גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-959י מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, ועל פי הצעת שר המדע והטכנולוגיה, מינתה הממשלה את מנחם גרינבלום, ת׳׳ז XXXXXXX431, לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע והטכנולוגיה. י׳׳ג בטבת התש׳׳ע )30 בדצמבר 2009( (חמ 3-56(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-י95י מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-י95י' (להלן - החוק), החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד לשיתוף פעולה אזורי (להלן -המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות: (י) המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

(2) המשנה למנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - עד לסכום של מיליון שקלים חדשים.

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 3-9)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', אני מודיע על גמר כהונתו של סברי מוחסין, סגן נשיא בית משפט השלום בחדרה, ביום י”א בתשרי התש׳׳ע (29 בספטמבר 2009), עקב פרישתו לגמלאות. ה' בטבת התש׳׳ע (22 בדצמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', אני מודיע על גמר כהונתו של נסים ישעיה, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום ט׳׳ז בכסלו התש׳׳ע (3 בדצמבר 2009), עקב פרישתו לגמלאות. ה' בטבת התש׳׳ע (22 בדצמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של אריה אטיאס, שופט בית משפט השלום בתל אביב, ביום כ׳׳ט באלול התש׳׳ע (18 בספטמבר 2009), עקב התפטרותו. ה' בטבת התש׳׳ע (22 בדצמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתה של יהודית צור, סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום י׳׳ד בכסלו התש׳׳ע (י בדצמבר 2009), עקב פרישתה לגמלאות. ה' בטבת התש׳׳ע (22 בדצמבר 2009) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י197י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז חיפה ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער:

ג'אדה בסול

אספרנצה אלון

שושנה ברגר

בן ציון ברגר

אהרון ח' ורבנר

אייל דורון

יפעת מישורי

אלה מירז

מרינה לוי

אבישי רובס

ניצן סילמן

ערן נוה

הדס גולדקורן

אליעזר שחורי

מוחמד מסארווה

משה גינות

חננאל שרעבי

כהונתם באותה ערכאה.

עד לתום תקופת

י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-686)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.


ילקוט הפרסומים 6050, ד' בשבט התש״ע, 19.1.2010 1522