גיליון 6050 עמוד 3 מתאריך 19/01/2010הודעה בדבר צורך במינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י, אני מודיע על הצורך במינוי שישה דיינים בעדיפות ראשונה לבית הדין הרבני האזורי בחיפה. ה' בטבת התש׳׳ע )22 בדצמבר 2009( (חמ 643—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשמ׳׳ד, עמ' 50; התשס׳׳ד, עמ' 295.

הארכת מינוי חוקרות ילדים

לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט”ו-955י' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני מאריך את מינוין של הרשומות מטה לחוקרות ילדים:

נאדיה מסאלחה1, ת׳׳ז XXXXXX429; דפנה הירש (אבישי)2, ת׳׳ז XXXXX562. תוקף המינוי לארבע שנים.

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 401—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס״ח התשט׳׳ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30.

2    י”פ התשס״ז, עמ' 1331.

3    י”פ התשס״ז, עמ' 1331.

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך

לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-968!', אני מודיע כי מיניתי את צבי אקשטיין, ת׳׳ז XXXX206, לחבר ברשות ניירות ערך, לתקופת כהונה נוספת. י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 84—3)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 234.

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך

לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-968!', אני מודיע כי מיניתי את לאה רבקה פסרמן יוזפוב, ת׳׳ז XXXXXX265, לחברה ברשות ניירות ערך, החל ביום ז' בטבת התש׳׳ע (24 בדצמבר

2009).

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 84—3)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 234.

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-1975 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-31975, מיניתי, ביום י”ד בטבת התש׳׳ע (31 בדצמבר 2009), את חיים שני, המנהל הכללי של משרד האוצר, לחבר ויושב ראש מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, במקום ירום אריאב1. י׳׳ח בטבת התש׳׳ע (4 בינואר 2010) (חמ 1058—3)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    ס׳׳ח התשל׳׳ה, עמ' 234.

2    י”פ התשס׳׳ז, עמ' 3920.

צו בדבר מינוי יושב ראש רשות מוסמכת

לפי תקנות העסקת נכי מלחמה, התש^א-!^

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5(ג) לתקנות העסקת נכי מלחמה, התשי״א-!95!', אני ממנה את דן שגב, ת׳׳ז XXXXXX251, ליושב ראש רשות מוסמכת, לעניין התקנות האמורות, במחוז ירושלים.

הצו בדבר מינוי רשויות מוסמכות1 יתוקן לפי זה.

י׳׳ט בטבת התש׳׳ע (5 בינואר 2010) (חמ 42—3)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1    ק׳׳ת התשי׳׳א, עמ' 1090.

2    י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2396.

מינוי חבר לוועדת תלונות

לפי חוק הפסיכולוגים, התשל”ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35(ב)(2) לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-977!', אני ממנה את אילה לוי, ת׳׳ז XXXXXXX338, פסיכולוגית עובדת משרד הבריאות, לממלאת מקום נוספת של ד׳׳ר דוד אלישע1 בוועדת התלונות.

מינוי ועדת תלונות2 יתוקן לפי זה.

כ׳׳ג בכסלו התש׳׳ע (10 בדצמבר 2009) (חמ 400—3)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1    ס״ח התשל׳׳ז, עמ' 158; התשס׳׳ה, עמ' 468.

2    י”פ התשס׳׳ה, עמ' 4189.

3    י”פ התש״ן, עמ' 3339; התשס׳׳ז, עמ' 3922.

מינוי פקידי גבייה

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי3 לפי סעיף 367(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-11995, אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי גבייה, לעניין פקודת המסים (גבייה)2:


1523 ילקוט הפרסומים 6050, ד' בשבט התש׳׳ע, 19.1.2010

1

   ס״ח התשנ״ה, עמ' 210.

2

   חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1734; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

3

   י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.