גיליון 6051 עמוד 1 מתאריך 19/01/2010



רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בשבט התש״ע    6051    19 בינואר 2010

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 1570

הודעה בדבר הוראות להכנת תכנית מיתאר ארצית .. 1570 הסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים

מסוכנים).............................................................................. 1570

הוראות בדבר הגשת כתבי בי-דין לפי תקנות סדר

הדין האזרחי....................................................................... 1570

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה....... 1570

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(מוסכים ומפעלים לכלי רכב)...................................... 1571

עמוד עמוד הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות 1571

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (חוף אשקלון)............ 1571

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (קצרין).................. 1571

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה (הרצליה) 1571 הודעה על מינוי ממלא מקום לחבר בוועדת ערר

לארנונה (אבן יהודה)............................................................... 1571

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות.................................... 1572

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין....................... 1572